วิธีปลูกลิ้นจี่ให้ต้นพุ่มงามไวผลดกใหญ่หวานอร่อย 

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกลิ้นจี่ให้ต้นพุ่มงามไวผลดกใหญ่หวานอร่อย 

การเตรียมดิน และหลุมปลูก
สำหรับพื้นที่ที่เริ่มการปลูกครั้งแรก จำเป็นต้องไถพรวนดิน และกำ จั ด วั ช พื ช เสียก่อน แต่ยังไม่ต้องหว่าน ปุ๋ ย รองพื้นเหมือนการปลูกพื ช ผัก หลังจากตากดิน

และกำ จั ด วั ช พื ช แล้วให้รีบขุดหลุมปลูกทันที โดยขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ย า ว ลึก ประมาณ 30-40 ซม. ในแต่ละด้าน และรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก 2-3 กำมือ/หลุม และ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ/หลุม พร้อมคลุกผสมดินก้นหลุมให้เข้ากัน

การเก็บผล
หลังจากห่อผลแล้ว 20-25 วัน ผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเข้ม และสีแดงชมพู ไหล่ผลด้านขั้วผลกว้างขึ้น เปลือกมีปุ่มหนามยุบลง ฐานปุ่ม และร่องปุ่มข ย า ย กว้างขึ้น ผิ ว เปลือกแห้ง ผลมีกลิ่นห อ ม  เ นื้ อ ข ย า ย สีขาวอมชมพู ส่วนเมล็ดมีสีน้ำตาลเข้ม และเป็นมัน

การเก็บผล หากต้นไม่สูงจะใช้กรรไกร ตั ด แต่หากต้นสูงจะใช้กรรไกร ย า ว ตั ด ซึ่งจะต้องทยอยเก็บเป็นช่อๆไปในแต่ละต้น 2-3 วัน/ครั้ง เพื่อไม่ให้ผลสุกมากเกินไป และสุกในระยะที่เหมาะแก่การเก็บ

วิธีการให้นํ้า แบ่งเป็น 4 แบบใหญ่ๆ ดังนี้
การให้นํ้าทางใต้ผิ ว ดิน
เป็นการให้นํ้าโดยยกระดับนํ้าใต้ดินให้สูงขึ้นจนถึงระดับที่รากสามารถดูดไปใช้ได้ เช่น การยกร่องปลูก

การให้นํ้าทางผิ ว ดิน
การปล่อยให้นํ้าขังหรือปล่อยให้ไหลไปตามผิ ว ดิน การให้นํ้าแบบนี้จะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบและมีความลาดเทเล็กน้อย (ประมาณ 2%)

การใช้สาย ย า ง โดยสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าและลากสาย ย า ง รดตามต้น

การให้นํ้าแบบฉี ด ฝอย
เป็นการให้นํ้าโดยผ่านทางท่อด้วยแรงดันและให้นํ้าพ่นเป็นฝอยทางหั ว ฉี ดบริเวณทรงพุ่ม วิธีนี้จะประหยัดนํ้ากว่าการให้นํ้าแบบที่ 2 ทำ ได้รวดเร็วสมํ่าเสมอและใช้แรงงานน้อย แต่การลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูง

การให้นํ้าแบบหยด
เป็นการให้นํ้าเฉพาะบริเวณรากโดยให้นํ้าไหลเป็นหยดนํ้าสายนํ้าหรือเม็ดนํ้าเล็กๆ ผ่านหั ว ปล่อยนํ้า โดยให้มีความชื้นในระดับที่รากสามารถดูดไปใช้ได้ การให้นํ้าวิธีนี้จะประหยัดนํ้ามากเพราะมีการสูญ เ สี ย นํ้าน้อยมาก สามารถควบคุมปริมาณนํ้าได้ ใช้แรงงานน้อยและลดปัญหาเรื่อง วั ช พื ช ด้วย

การให้ ปุ๋ ย
การให้ปุ๋ ย ที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-3 ปี)

อายุปีแรกให้ ปุ๋ ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ต้นละประมาณครึ่งกิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งให้ 2-3 ครั้ง ครั้งแรกช่วงต้นฤดูฝน ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 2-3 เดือน และครั้งที่ 3 ช่วงปลายฤดูฝน

ปีที่ 2-3 ใส่ปุ๋ ย อิ น ทรีย์ปีละ 2 ครั้ง อัตรา 10-20 กิโลกรัม ต่อต้นและ ปุ๋ ย 15-15-15 ปีละ 2 ครั้ง อัตรา 300-400 กรัมต่อต้นต่อครั้ง โดยครั้งแรกให้ในช่วงต้นฝนและครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 2-3 เดือน หรือเมื่อแ ต กใบอ่อนแล้ว

การให้ปุ๋ ย ที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 4 ปี)
แบ่งใส่ 3 ระยะ อัตรา 2-5 กิโลกรัมต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุของต้น

ระยะที่ 1 หลังการเก็บเกี่ยวผลแล้วต้อง ตั ด แต่งกิ่งและให้ ปุ๋ ย ในเดือนมิถุนายน เพื่อบำรุงต้นให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ โดยใส่ปุ๋ ย อิ น ทรีย์ อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ ย สูตรเสมอเช่น 15-15-15

ระยะที่ 2 การให้ ปุ๋ ย ในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมต้นให้พร้อมที่จะออก ด อ กในฤดูกาล ประมาณเดือนตุลาคมควรให้ ปุ๋ ย สูตร 8-24-24, 12-24-12

ระยะที่ 3 การให้ปุ๋ ย ในระยะติดผล ให้ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดีโดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ

ติดผลโตขนาด 5 มิลลิเมตร  ขนาดผลโตปานกลาง   ขนาดผลโตเต็มที่

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

45 − 40 =