วิธีปลูกฟ้าทะลายโจรให้งามไวแค่มีเม็ดว่านไว้ติดทุกต้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟ้าทะลายโจรให้งามไวแค่มีเม็ดว่านไว้ติดทุกต้น

ขั้นตอนการบ่มเมล็ด
นำเมล็ดแช่น้ำอุ่น 1-2 คืน

นำ เมล็ดมำบ่มใส่ผำ้ 3-5 คืน เพื่อให้เมล็ดมีรากงอกออกมา

เมื่อเมล็ดงอกแล้วนำ ไปปลูกตามพื้นที่จัดเตรียมไว้ไดเ้ลย

การปลูก
แบบโรยเมล็ดเป็นแถว บ่มเมล็ดให้งอก ขุดร่องตื้นเป็นแถวย า วจากนั้นโรยเมล็ดพั น ธุ์ฟ้าทะลาย โ จ ร ลงไปแลว้เกลี่ยดินกลบเบาๆ จากนั้นใช้เมล็ดพั น ธุ์ประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตร เว้นระยะห่างในการปลูก ประมาณ 50 ซม.

(การปลูกด้วยวิธีนนี้จะไม่พบปัญหาในการจำกั ด วั ช พื ชเนื่องจากมีระยะการปลูกที่ไม่เว้นห่างจึงกำจั ดวั ช พื ชและพรวนดินได้ง่ายๆ)
การให้น้ำ หลังการเพาะเมล็ด หรือปักชำ ควรดูแลอย่าให้ขาดน้ำ ระยะ 30 ถึง 60 วันแรกหลังจากปลูก ถ้า แดดจัด ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น

ถ้าแดดไม่จัดควรรดน้ำพอชุ่มวันละครั้ง ในตอนเช้า เมื่อต้นโตขึ้น หลังจากอายุ 60 วัน รดน้ำวันเว้นวันได้ โดยสังเกตจำกสภาพดิน หากดินแห้ง หรือฝนทิ้ง ช่วง ควรรดน้ำพอชุ่ม การให้ปุ๋ ย เมื่อต้นฟ้าทะลายโ จ รมีอายุ 60 วัน ให้ใส่ปุ๋ ย อินทรียป์ระมาณ 125 กรัม ต่อต้น หรือ 300 ถึง 400 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

การเก็บเกี่ยว
เริ่มเก็บใบฟ้าทะลายโ จ ร เมื่ออายุได้ 110 ถึง 120 วัน เป็นระยะที่ฟ้าทะลายโ จ รเติบโตเต็มที่ และเริ่มออกดอก ถึงระยะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ควรเกินระยะดังกล่าว เพื่อให้มีสารสำคัญสูง

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1