ปรัชญาพอเพียง บ้านไร่ภูอาห์ เพราะอยู่ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

ปรัชญาพอเพียง บ้านไร่ภูอาห์ เพราะอยู่ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลง

วันนี้จะพาไปชมเรื่องราวของ สมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่ม หนึ่งไร่พอเพียงที่ท่านได้แชร์ประสบการณ์ การอยู่อย่า งพอเพียจากไร่ภูอาห์ ได้แชร์ภา พให้เพื่อนๆในกลุ่มได้ชม กับความหมายของคำว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเท ศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลก

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี ระบบ ภูมิคุ้ มกันที่ดี พอสมควร

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปล งทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ

มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิ ตใ จของคนในชาติ ทุ กระดับ

ให้มีสำนึกในคุณธรรม  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดท น ความเพียร มีสติ ปัญญ า และความรอบคอบ

เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังค ม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

แนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

1.ยึดความประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในทุกด้านในการใช้ชีวิต

2.ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง

3.เลิกการแก่ งแ ย่ง ผลประโยชน์ และแข่ งขันกันในทางการค้า

4.ไม่หยุดนิ่ง ขวนขวายใฝ่หาความรู้ ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ

5.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี

ที่สำคัญจะต้องมี สติ ปัญญ า และความเพียร ซึ่งจะนำไปสู่ ความสุข ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

ขอบคุณ: me-panya ภาพจาก บ้านไร่ภูอาห์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards